Forældre & Børn

1) Forældre & Børn

1.a) Forældremyndighed

1.b) Samvær og Bopæl

1.c) Mulighed for fri proces

1.d) Tvangsfjernelsessager – Ret til gratis advokat

 

1) Forældre & Børn:

Intentionen om den ideelle familiekonstellation med far, mor & børn holder langt fra altid evigt. I kølvandet på en samlivsophævelse eller skilsmisse kan der ofte opstå uenigheder omkring børnene. Situationen forværres i tilfælde af, at kommunikationen forældrene imellem ikke fungerer, ligesom diverse uenigheder og konflikter i forbindelse med familiens opbrud, kan resultere i et problemfyldt samarbejde om børnene. På denne måde kan børnene hurtigt komme i klemme.

Står du i en situationen, hvor du er i tvivl om dine juridiske rettigheder i forhold til dine børn, har brug for en partrepræsentant til at tage med dig til møde i Statsforvaltningen, eller blot gennemgå din sag og forberede dig inden et møde, eller behøver du advokathjælp såfremt sagen skal i retten, så kontakt os.

Vi tager os tid til din sag, sætter dig ordenligt ind i lovgivningen og orienterer dig om dine rettigheder. Vi er med dig og støtter dig hele vejen. Vi lytter og er tilstedeværende. Ved møder hos Statsforvaltningen er en af de vigtigste opgaver for os som partsrepræsentant, ikke at virke konfliktoptrappende. Derfor gør vi en kunst ud af at støtte dig som vores klient, uden at forværre de spændinger der naturligt er i forvejen i sådanne situationer.

Barnets bedste er kernen i denne slags sager, og vi udfører vores arbejde ud fra dette grundprincip.

1.a) Forældremyndighed og bopæl

Udgangspunktet er fælles forældremyndighed, hvilket medfører at i tilfælde af en samlivsophævelse/separation/skilsmisse fortsætter den fælles forældremyndighed.

Selvom I har fælles forældremyndighed, kan barnet kun have én folkeregisteradresse, hvorfor I skal blive enige om hvem af jer, der skal være bopælsforælder.

Såfremt I er uenige om hvem der skal have forældremyndigheden eller hvor barnet skal bo, kan I kontakte Statsforvaltningen ved udfyldelse af et kontaktskema via Statsforvaltningens hjemmeside. Statsforvaltningen vil i langt de fleste tilfælde indkalde jer til et møde, for her igennem at forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. I forbindelse hermed kan vi hjælpe dig med forberedelserne inden mødet, samt tage med dig til mødet, såfremt du ønsker det. Statsforvaltningen lægger stor vægt på viljen til at samarbejde, da det er til barnets bedste, såfremt I kan blive enige om en løsning, I kan samarbejde om. Det er derfor vigtigt at være ordenligt forberedt.

Der er hos Statsforvaltningen mulighed for at få vejledning, konfliktmægling eller tage imod tilbuddet om en børnesamtale.

Statsforvaltningen kan ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl, hvilket medfører, at i tilfælde af I ikke kan nå til enighed om en løsning, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten. Statsforvaltningen har dog kompetence til at træffe afgørelse om hvem der midlertidigt skal have forældremyndigheden eller bopælen, hvis de vurderer der er behov for det.

Vores advokater og advokatfuldmægtige kan føre din sag i retten, og du har i denne sammenhæng mulighed for at søge om fri proces, såfremt du opfylder visse betingelser. Udarbejdelse samt indsendelse af ansøgningen, kan vi tillige hjælpe dig med. Vedrørende betingelserne for fri proces, se under menuen Mulighed for fri proces.

1.b) Samvær

Barnet har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos. Når I laver en aftale om samvær, er det en god ide at anvende Statsforvaltningens blanket hertil, som findes på Statsforvaltningens hjemmeside. Blanketten behøves ikke indleveres til Statsforvaltningen, I skal blot sørge for at underskrive to eksemplarer, så I har et hver.

Aftalen kan anvendes som grundlag for at gennemtvinge samværet ved fogedretten, såfremt den af jer barnet bor hos, ikke længere vil overholde aftalen. Det er dog en betingelse, at det af aftalen fremgår, at den kan anvendes som grundlag for fuldbyrdelse.

Vi kan i denne sammenhæng hjælpe dig ved at læse udkastet til aftalen igennem, og sikre at du har taget højde for alt, inden du underskriver. Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på, at såfremt I allerede har indgået en aftale, kan Statsforvaltningen normalt kun ændre aftalen, hvis der er væsentlig forandrede forhold siden aftaleindgåelsen. Herudover skal en ændring være til barnets bedste.

Kan I ikke blive enige om fastsættelse af samværet, kan I kontakte Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe jer til at finde en fælles løsning. Kan I ikke blive enige, har Statsforvaltningen mulighed for at beslutte hvor meget samvær, barnet skal have med den forælder, det ikke har bopæl hos.

Et barn der er fyldt 10, kan på egen hånd bede Statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om samvær.

Vi er med dig hele vejen, både inden aftalens indgåelse, inden et eventuelt møde i statsforvaltningen, under mødet, samt ved sagens videre forløb ved domstolen.

1.c) Mulighed for fri proces

Generelt om fri proces

Formålet med muligheden for at søge om fri proces er, at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for, at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

Imødekommes ansøgningen om fri proces medfører dette, at du som ansøger ikke skal betale omkostningerne med retssagen. Dette omfatter f.eks. udgifter til egen advokat, retsafgift og udgifter til modpartens advokat, som den der taber sagen som udgangspunkt, vil blive pålagt at betale til modparten.

De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 31.

Det er først muligt at opnå fri proces, når sagen overgår fra statsforvaltningen til retten.

Det er således ikke muligt at få fri proces forud for en retssag eller til sagsbehandling imens sagen verserer ved statsforvaltning eller Ankestyrelsens Familieretsafdeling, og det er således ikke muligt at opnå fri proces i samværssager.

Se mere under menuen priser.

Retshjælpsforsikring

Reglerne om fri proces blev ændret med virkning fra 1. januar 2007. Ændringerne bygger på Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje.

Ændringerne i retsplejeloven betyder blandt andet, at der ikke kan gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. I disse tilfælde er det forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

Retten vs. Civilstyrelsen

Hvorvidt der skal søges om fri proces ved retten eller ved civilstyrelsen, afhænger af hvilken type sag der er tale om.

Ansøgning ved byretten:

 1. Sagen skal falde ind under et af de sagsområder, hvor byretten er kompetent til at behandle en ansøgning om fri proces. (Se nedenfor)
 2. De økonomiske betingelser skal være opfyldt. (Se nedenfor)
 3. Omkostningerne ved sagen må ikke være dækket af en retshjælpsforsikring eller af en anden forsikring.
 4. Det må ikke være åbenbart, at vedkommende ikke får medhold i det som denne kræver i sagen.

Ansøgning ved civilstyrelsen:

Civilstyrelsen behandler ansøgning om fri proces i de sager, som ikke kan behandles af byretten.

Sagsområder

 • Omhandler sagen separation, skilsmisse, forældremyndighed eller barnets bopæl skal ansøgningen sendes til retten
 • Omhandler sagen et ønske om at få forældremyndigheden over et barn, som modparten ifølge en aftale eller en dom har forældremyndigheden over, skal du søge om fri proces hos Civilstyrelsen (Modparten – den som ikke starter sagen – skal stadig søge om fri proces ved retten)

Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens § 325 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. (Nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 1462 af 11. december 2017 om fri proces).

Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af

 • den personlige indkomst og
 • kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst, jf. bekendtgørelse nr. 1462 af 11. december 2017 om fri proces.

Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den. Et negativt beløb kan altså ikke trækkes fra beløbet for den personlige indkomst. For samlevende gælder dette kun, hvis parret samlet set har negativ indkomst af de nævnte arter.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Det vil sige, at ved ansøgninger i 2018 anvendes således årsopgørelsen for 2016.

I 2018 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 322.000 kr.

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 409.000 kr. Hvis parret har modstridende interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.

De anførte beløb nedenfor forhøjes med 56.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2016, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 3.

 

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2018 er således følgende:
Enlige ansøgere 322.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 409.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn 56.000 kr.

 

I sager omfattet af retsplejelovens kapitel 42 (ægteskabs- og forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl), kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.

Vi gennemgår sammen dine muligheder for fri proces, og vi hjælper dig med at udarbejde ansøgningen.

1.d) Tvangsfjernelsessager

Anbringelse af et barn uden for hjemmet, kan enten ske ved en frivillig anbringelse, såfremt du giver dit samtykke, eller ved tvangsfjernelse.

Anbringelse af et barn uden for hjemmet, er en af de mest indgribende foranstaltninger, der kan foretages over for en familie, og det er derfor vigtigt, at have en dygtig advokat ved sin side, som man har fuld tillid til og føler sig tryg ved.

Kommunen udarbejder en indstilling til Børn- og Ungeudvalget om tvangsanbringelse af dit barn uden for hjemmet.

Børn-og ungeudvalget tager ved en indstilling fra kommunen stilling til, hvorvidt der skal ske en tvangsfjernelse eller ej, samt fastsættelse af genbehandlingsfristen, altså hvornår kommunen skal se på sagen igen.

Ved sagens forelæggelse for Børn- og Ungeudvalget, har forældre og unge over 12 år ret til gratis advokatbistand. Du kan i denne sammenhæng selv vælge din advokat.

Vælger du en advokat eller advokatfuldmægtig hos os, rådgiver vi dig vedrørende dine rettigheder, samt er ved din side hele vejen igennem sagens forløb.

Børn- og Ungeudvalgets afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Vi kan i denne sammenhæng hjælpe dig med udarbejdelse af klagen.

Ret til gratis advokatbistand

Af servicelovens § 72 fremgår at kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren og børn der er fyldt 12 år, gratis advokat, når sagen omhandler:

 1. Gennemførelse af en undersøgelse af barnet på en institution eller hospital, se servicelovens § 51
 2. Tvangsfjernelse af barnet (servicelovens § 58)
 3. Ønske fra kommunens side om, at opretholde anbringelsen ud over genbehandlingsfristen i servicelovens § 62
 4. Gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling af barnet, mod forældrenes ønske (servicelovens § 63)
 5. Ønske fra kommunens side om at videreføre en anbringelse som har varet mindst 3 år (servicelovens § 68a)
 6. En foreløbig afgørelse truffet af formanden for Børn- og Ungeudvalget, der skal godkendes (servicelovens § 75, stk. 3)
 7. Kommunens ønske om ændring af anbringelsesstedet mod din vilje (servicelovens § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58)
 8. Ønske fra kommunes side om afbrydelse af forbindelsen mellem anbragt barn/ung og forældre (servicelovens § 71, stk. 3 og 4)
 9. Ønske fra kommunes side om indførelse af brev og telefonkontrol (servicelovens § 123, stk. 2)
 10. Ønske fra kommunens side om anbringelse i delvist lukkede døgninstitutioner (servicelovens § 123b, stk. 1)
 11. Ønske fra kommunens side om at tilbageholde barnet på døgninstitutionen eller opholdsstedet (servicelovens § 123c)
 12. Ønske fra kommunens side om flytning eller hjemgivelse af barn/ung fra privat plejefamilie. I dette tilfælde har plejeforældrene også ret til gratis advokat (servicelovens § 78, stk. 4)