Hvidvaskningsloven

Advokatfirmaet Moosmand er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Hvidvaskningslovens bestemmelser betyder, at vi skal indhente oplysninger om vores klienters identitet.

Reglerne i hvidvaskningsloven gælder kun nogle nærmere angivne transaktioner. Ved transaktion menes en eller flere gennemførte handlinger, hvorved formuegoder overføres, uanset om overførslen sker til et andet retssubjekt eller forbliver inden for samme retssubjekt.

Det kunne f.eks. være følgende transaktioner:

 • køb og salg af fast ejendom eller virksomhed,
 • forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
 • åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,
 • tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, eller
 • oprettelse, ledelse eller drift af virksomhed.

Som advokater er vi undtaget i tilfælde, hvor

 • vi fastslår en klients retsstilling,
 • vi forsvarer eller repræsenterer klienten under eller i forbindelse med en retssag,

For fysiske personer skal vi modtage oplysning om navn, adresse og cpr.nr. Som dokumentation for klientens identitet skal vi modtage kopi af kørekort og sygesikringsbevis.

For selskaber og andre juridiske personer skal vi modtage oplysning om cvr.nr. samt oplysninger og dokumentation for det reelle ejerforhold.

Reglerne om krav til identifikation og legitimation skal opfyldes i forbindelse med etablering af klientforholdet, det vil sige ved oprettelse af en given sag for klienten. Vi må som advokater ikke indlede den egentlige rådgivning over for klienten eller foretage transaktioner for klienten før der er indhentet identifikation.

Klientens identitetsoplysninger skal opbevares i 5 år fra klientforholdets ophør og det samme skal oplysninger om transaktionen.

Rådgivning, som ikke vedrører transaktioner, er ikke omfattet af loven. Det kan f.eks. være i følgende tilfælde:

 • Rådgivning til forbrugere, medmindre der f.eks. er tale om køb og salg af fast ejendom,
 • Sædvanlig ejendomsadministration,
 • Civile retssager,
 • Inkasso,
 • Straffesager.

Herudover stiller hvidvaskningsloven krav om, at advokaten løbende er opmærksom på, om klienten forsøger at foretage hvidvaskning af penge eller deltager i finansiering af terrorisme. Advokaten skal i den forbindelse være særligt opmærksom på visse typer af usædvanlige transaktionsmønstre mv.